FAQ
shivas Wed Jun 23 09:46:56 2004 EDT

Added files:
/phpdoc-lt/language constants.xml
Log:
pirmas vertimas


http://cvs.php.net/co.php/phpdoc-lt/language/constants.xml?r=1.1&p=1
Index: phpdoc-lt/language/constants.xml
+++ phpdoc-lt/language/constants.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- $Revision: 1.1 $ -->
<chapter id="language.constants">
<title>Konstantos</title>

<simpara>
Konstanta yra identifikatorius (vardas) paprastai reikšmei. Kaip viską nusako vardas, šį reikšmė negali keistis skripto veikimo metu (išskyrus <link linkend="language.constants.predefined">
magiškas konstantas</link>, kurios šiaip nėra tikros konstantos).
Konstantos yra jautrios raidžių registrui pagal nutylėjimą. Pagal susitarimą konstantų vardai visada yra rašomi didžiosiomis raidėmis.
</simpara>
<para>
Konstantos vardas turi laikytis tų pačių taisyklių kaip ir kiti vardai naudojami PHP. Teisingas konstantos vardas prasideda raide arba pabraukimu, poto seka bet koks skaičius raidžių, skaičių arba pabraukimų. Pagal reguliarius išsireiškimus jis turi būti atitikti:
<literal>[a-zA-Z_\x7f-\xff][a-zA-Z0-9_\x7f-\xff]*</literal>
</para>
<para>
<example>
<title>Teisingi ir neteisingi konstantų vardai</title>
<programlisting role="php">
<![CDATA[
<?php

// Teisingi konstantų vardai
define("FOO", "something");
define("FOO2", "something else");
define("FOO_BAR", "something more")

// Neteisingas konstantos vardas
define("2FOO", "something");

// Šis vardas teisingas, tačiau tokių reiktų vengti:
// PHP gali vienÄ… dienÄ… nustatyti tokiÄ… magiÅ¡kÄ… konstantÄ
// kuri sugadins JÅ«sų skriptÄ
define("__FOO__", "something");

?>
]]>
</programlisting>
</example>
</para>
<note>
<simpara>
Mūsų paslaugoms yra simboliai, raidės a-z, A-Z, ir ASCII
simboliai nuo 127 iki 255 (0x7f-0xff).
</simpara>
</note>

<simpara>
Kaip &link.superglobals;, konstantos matomumo sritis yra globali. Jūs galite prieiti prie savo konstantų iš bet kurios skripto vienos, nekreipiant dėmesio į sritį kurioje esate.
Dėl daugiau informacijos apie sritis, žiūrėkite vadovo dalį apie
<link linkend="language.variables.scope">kintamųjų sritis</link>.
</simpara>

<sect1 id="language.constants.syntax">
<title>SintaksÄ—</title>
<simpara>
JÅ«s galite nustatyti konstantas pasinaudojant
<function>define</function>-funkcija. Kai konstanta nustatyta,
negalite keisti jos reikšmės arba ją panaikinti.
</simpara>
<simpara>
Tik skaliariniai duomenys (<type>boolean</type>, <type>integer</type>,
<type>float</type> ir <type>string</type>) gali būti konstantos reikšmėmis.
</simpara>
<simpara>
Konstantos reikšmę galite gauti papraščiausiai nurodžius jos vardą.
Kitaip nei kintamieji, JÅ«s privalote <emphasis>ne</emphasis> pradÄ—ti konstantos su <literal>$</literal>.
Taip pat galite naudoti funkcija <function>constant</function> konstantos reikšmei nuskaityti, jei tai norite padaryti dinamiškai.
Naudokite <function>get_defined_constants</function> nustatytų konstantų sąrašo gavimui.
</simpara>
<note>
<simpara>
Konstantos ir (globalūs) kintamieji yra skirtingose vardų srityse.
Tai reiškia, kad pavydžiui &true; ir
<varname>$TRUE</varname> yra skirtingi.
</simpara>
</note>
<simpara>
Jei naudosite nenustatytÄ… konstantÄ…, PHP supras kad jus naudojate konstantos vardÄ
taip lyg JÅ«s jÄ… nustatytumÄ—te kaip <type>string</type> (CONSTANT vs "CONSTANT"). Klaida lygio
<link linkend="ref.errorfunc">E_NOTICE</link> bus iššaukta, jei Jūs taip padarysite. Taip pat žiūrėkite vadovo įrašą apie tai, kodėl
<link linkend="language.types.array.foo-bar">$foo[bar]</link> yra neteisinga (jei Jūs prieš tai nenaudojote <function>define</function>
<literal>bar</literal> kaip konstantą). Jei Jūs papraščiausiai norite patikrinti ar tokia konstantą nustatyta,
naudokite <function>defined</function> funkcija.
</simpara>
<para>
Čia pateikiami skirtumai tarp konstantų ir kintamųjų:
<itemizedlist>
<listitem>
<simpara>
Konstantos neturi dolerio ženklo (<literal>$</literal>)
prieš jas;
</simpara>
</listitem>
<listitem>
<simpara>
Konstantos gali būti nustatytos pasinaudojant tik
<function>define</function> funkcija, o ne paprasta priskyrimÄ…;
</simpara>
</listitem>
<listitem>
<simpara>
Konstantos gali būti pasiekiamos betkur, nepriklausomai nuo vardų srities kurioje bandote tai padaryti;
</simpara>
</listitem>
<listitem>
<simpara>
Konstantos negali buti nustatytos arba pašalintos kai jos jau buvo nustatytos ankščiau; ir
</simpara>
</listitem>
<listitem>
<simpara>
Konstantos gali laikyti tik skaliarines reikšmes.
</simpara>
</listitem>
</itemizedlist>
</para>

<para>
<example>
<title>Konstantų nustatymas</title>
<programlisting role="php">
<![CDATA[
<?php
define("CONSTANT", "Hello world.");
echo CONSTANT; // išspausdins "Hello world."
echo Constant; // išspausdins "Constant" ir iššauks E_NOTICE lygio klaidą.
?>
]]>
</programlisting>
</example>

</para>
</sect1>

<sect1 id="language.constants.predefined">
<title>Magiškos konstantos</title>

<simpara>
PHP pateikia didelį kiekį <link
linkend="reserved.constants">nustatytų konstantų</link> kiekvienam skriptui kuris paleidžiamas.
Daugelis tų konstantų, beje, yra sukurtos įvairių praplėtimų, ir bus prieinamos tik tuo atveju,
jei prieinamas pats praplėtimas, nesvarbu, ar praplėtimas buvo pakrautas dinamiškai ar įkompiliuotas
į vidų.
</simpara>

<para>
Yra penkios magiškos konstantos kurios keičia savo reikšmę priklausomai nuo to, kur jos naudojamos.
Pavyzdžiui, <constant>__LINE__</constant> priklauso nuo eilutės kurioje Jūs ją naudojate.
Šios konstantos nepriklauso nuo raidžių registro yra sekančios:
</para>
<para>
<table>
<title>Keliops "magiškos" PHP konstantos</title>
<tgroup cols="2">
<thead>
<row>
<entry>Vardas</entry>
<entry>Aprašymas</entry>
</row>
</thead>
<tbody>
<row>
<entry><constant>__LINE__</constant></entry>
<entry>
Dabartinis bylos eilutÄ—s numeris.
</entry>
</row>
<row>
<entry><constant>__FILE__</constant></entry>
<entry>
Pilnas kelias ir bylos vardas.
</entry>
</row>
<row>
<entry><constant>__FUNCTION__</constant></entry>
<entry>
Funkcijos vardas. (Tai buvo pridÄ—ta PHP 4.3.0.)
</entry>
</row>
<row>
<entry><constant>__CLASS__</constant></entry>
<entry>
KlasÄ—s vardas. (Tai buvo pridÄ—ta PHP 4.3.0.)
</entry>
</row>
<row>
<entry><constant>__METHOD__</constant></entry>
<entry>
KlasÄ—s metodo vardas. (Tai buvo pridÄ—ta PHP 5.0.0)
</entry>
</row>
</tbody>
</tgroup>
</table>
</para>

</sect1>
</chapter>

<!-- Keep this comment at the end of the file
Local variables:
mode: sgml
sgml-omittag:t
sgml-shorttag:t
sgml-minimize-attributes:nil
sgml-always-quote-attributes:t
sgml-indent-step:1
sgml-indent-data:t
indent-tabs-mode:nil
sgml-parent-document:nil
sgml-default-dtd-file:"../../manual.ced"
sgml-exposed-tags:nil
sgml-local-catalogs:nil
sgml-local-ecat-files:nil
End:
vim600: syn=xml fen fdm=syntax fdl=2 si
vim: et tw=78 syn=sgml
vi: ts=1 sw=1
-->

Search Discussions

Related Discussions

Discussion Navigation
viewthread | post
Discussion Overview
groupphp-doc-lt @
categoriesphp
postedJun 23, '04 at 1:46p
activeJun 23, '04 at 1:46p
posts1
users1
websitephp.net

1 user in discussion

Audrius Karabanovas: 1 post

People

Translate

site design / logo © 2019 Grokbase