FAQ
See <http://toadeater:8080/job/IcedTea7TargetTesting/855/>

------------------------------------------
[...truncated 46716 lines...]
250K .......... .......... .......... .......... .......... 279K
300K .......... .......... .......... .......... .......... 274K
350K .......... .......... .......... .......... .......... 277K
400K .......... .......... .......... .......... .......... 313K
450K .......... .......... .......... .......... .......... 246K
500K .......... .......... .......... .......... .......... 282K
550K .......... .......... .......... .......... .......... 239K
600K .......... .......... .......... .......... .......... 265K
650K .......... .......... .......... .......... .......... 290K
700K .......... .......... .......... .......... .......... 259K
750K .......... .......... .......... .......... .......... 260K
800K .......... .......... .......... .......... .......... 251K
850K .......... .......... .......... .......... .......... 277K
900K .......... .......... .......... .......... .......... 274K
950K .......... .......... .......... .......... .......... 283K
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 271K
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 265K
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 302K
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 253K
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 299K
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 235K
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 251K
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 265K
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 251K
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 275K
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 262K
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 329K
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 254K
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 293K
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 250K
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 330K
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 235K
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 282K
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 284K
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 289K
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 333K
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 275K
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 252K
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 292K
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 230K
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 262K
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 212K
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 292K
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 253K
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 233K
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 350K
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 378K
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 269K
2650K .......... .......... .......... .......... ..... 370Ks

2012-01-13 03:18:03 (265 KB/s) - ?jaxws.tar.gz? saved [2760030]

jaxws.tar.gz: OK
ln -sf /notnfs/nighttester/drops/icedtea7/jdk.tar.gz jdk.tar.gz
if ! echo "4cd94391909ca86d2a5e25e3378c8fde1b1368076577fc58fed57097932750e1 jdk.tar.gz" \
/usr/bin/sha256sum --check ; \
then \
if [ jdk.tar.gz ] ; \
then \
mv jdk.tar.gz jdk.tar.gz.old ; \
fi ; \
/usr/bin/wget http://icedtea.classpath.org/hg/icedtea7-forest/jdk/archive/2054526dd141.tar.gz -O jdk.tar.gz; \
if ! echo "4cd94391909ca86d2a5e25e3378c8fde1b1368076577fc58fed57097932750e1 jdk.tar.gz" \
/usr/bin/sha256sum --check ; \
then echo "ERROR: Bad download of JDK zip"; false; \
fi; \
fi ;
jdk.tar.gz: FAILED
/usr/bin/sha256sum: WARNING: 1 of 1 computed checksum did NOT match
--2012-01-13 03:18:04-- http://icedtea.classpath.org/hg/icedtea7-forest/jdk/archive/2054526dd141.tar.gz
Resolving icedtea.classpath.org... 208.78.240.231
Connecting to icedtea.classpath.org|208.78.240.231|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 Script output follows
Length: unspecified [application/x-gzip]
Saving to: ?jdk.tar.gz?

0K .......... .......... .......... .......... .......... 84.3K
50K .......... .......... .......... .......... .......... 375K
100K .......... .......... .......... .......... .......... 408K
150K .......... .......... .......... .......... .......... 316K
200K .......... .......... .......... .......... .......... 190K
250K .......... .......... .......... .......... .......... 308K
300K .......... .......... .......... .......... .......... 377K
350K .......... .......... .......... .......... .......... 294K
400K .......... .......... .......... .......... .......... 338K
450K .......... .......... .......... .......... .......... 250K
500K .......... .......... .......... .......... .......... 310K
550K .......... .......... .......... .......... .......... 280K
600K .......... .......... .......... .......... .......... 300K
650K .......... .......... .......... .......... .......... 270K
700K .......... .......... .......... .......... .......... 261K
750K .......... .......... .......... .......... .......... 308K
800K .......... .......... .......... .......... .......... 272K
850K .......... .......... .......... .......... .......... 246K
900K .......... .......... .......... .......... .......... 323K
950K .......... .......... .......... .......... .......... 267K
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 342K
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 275K
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 288K
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 282K
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 280K
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 330K
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 295K
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 341K
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 300K
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 328K
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 310K
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 297K
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 334K
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 271K
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 386K
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 303K
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 242K
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 274K
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 253K
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 232K
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 340K
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 445K
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 241K
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 273K
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 236K
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 219K
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 313K
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 282K
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 221K
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 257K
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 346K
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 217K
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 282K
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 323K
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 236K
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 237K
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 218K
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 272K
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 306K
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 295K
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 286K
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 294K
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 287K
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 321K
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 308K
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 280K
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 239K
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 267K
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 346K
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 261K
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 298K
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 301K
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 287K
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 299K
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 324K
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 292K
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 258K
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 302K
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 242K
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 303K
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 204K
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 277K
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 209K
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 298K
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 284K
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 313K
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 276K
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 277K
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 296K
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 279K
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 294K
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 296K
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 264K
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 304K
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 255K
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 280K
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 274K
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 294K
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 304K
4950K .......... .......... .......... .......... .......... 246K
5000K .......... .......... .......... .......... .......... 275K
5050K .......... .......... .......... .......... .......... 237K
5100K .......... .......... .......... .......... .......... 272K
5150K .......... .......... .......... .......... .......... 195K
5200K .......... .......... .......... .......... .......... 326K
5250K .......... .......... .......... .......... .......... 268K
5300K .......... .......... .......... .......... .......... 266K
5350K .......... .......... .......... .......... .......... 274K
5400K .......... .......... .......... .......... .......... 281K
5450K .......... .......... .......... .......... .......... 304K
5500K .......... .......... .......... .......... .......... 283K
5550K .......... .......... .......... .......... .......... 250K
5600K .......... .......... .......... .......... .......... 281K
5650K .......... .......... .......... .......... .......... 263K
5700K .......... .......... .......... .......... .......... 271K
5750K .......... .......... .......... .......... .......... 296K
5800K .......... .......... .......... .......... .......... 274K
5850K .......... .......... .......... .......... .......... 310K
5900K .......... .......... .......... .......... .......... 277K
5950K .......... .......... .......... .......... .......... 297K
6000K .......... .......... .......... .......... .......... 277K
6050K .......... .......... .......... .......... .......... 260K
6100K .......... .......... .......... .......... .......... 287K
6150K .......... .......... .......... .......... .......... 232K
6200K .......... .......... .......... .......... .......... 279K
6250K .......... .......... .......... .......... .......... 421K
6300K .......... .......... .......... .......... .......... 268K
6350K .......... .......... .......... .......... .......... 288K
6400K .......... .......... .......... .......... .......... 296K
6450K .......... .......... .......... .......... .......... 253K
6500K .......... .......... .......... .......... .......... 272K
6550K .......... .......... .......... .......... .......... 308K
6600K .......... .......... .......... .......... .......... 293K
6650K .......... .......... .......... .......... .......... 314K
6700K .......... .......... .......... .......... .......... 232K
6750K .......... .......... .......... .......... .......... 358K
6800K .......... .......... .......... .......... .......... 288K
6850K .......... .......... .......... .......... .......... 272K
6900K .......... .......... .......... .......... .......... 286K
6950K .......... .......... .......... .......... .......... 306K
7000K .......... .......... .......... .......... .......... 304K
7050K .......... .......... .......... .......... .......... 290K
7100K .......... .......... .......... .......... .......... 259K
7150K .......... .......... .......... .......... .......... 307K
7200K .......... .......... .......... .......... .......... 309K
7250K .......... .......... .......... .......... .......... 201K
7300K .......... .......... .......... .......... .......... 195K
7350K .......... .......... .......... .......... .......... 286K
7400K .......... .......... .......... .......... .......... 290K
7450K .......... .......... .......... .......... .......... 259K
7500K .......... .......... .......... .......... .......... 252K
7550K .......... .......... .......... .......... .......... 334K
7600K .......... .......... .......... .......... .......... 306K
7650K .......... .......... .......... .......... .......... 257K
7700K .......... .......... .......... .......... .......... 303K
7750K .......... .......... .......... .......... .......... 290K
7800K .......... .......... .......... .......... .......... 292K
7850K .......... .......... .......... .......... .......... 277K
7900K .......... .......... .......... .......... .......... 295K
7950K .......... .......... .......... .......... .......... 292K
8000K .......... .......... .... 269K)s

2012-01-13 03:18:35 (276 KB/s) - Read error at byte 8216870 (Connection reset by peer).Retrying.

--2012-01-13 03:18:36-- (try: 2) http://icedtea.classpath.org/hg/icedtea7-forest/jdk/archive/2054526dd141.tar.gz
Connecting to icedtea.classpath.org|208.78.240.231|:80... failed: No route to host.
Resolving icedtea.classpath.org... 208.78.240.231
Connecting to icedtea.classpath.org|208.78.240.231|:80... failed: No route to host.
jdk.tar.gz: FAILED
/usr/bin/sha256sum: WARNING: 1 of 1 computed checksum did NOT match
ERROR: Bad download of JDK zip
make: *** [stamps/download-openjdk.stamp] Error 1
+ exit 1

Search Discussions

Related Discussions

Discussion Navigation
viewthread | post
Discussion Overview
groupicedtea-test @
categoriesopenjdk
postedJan 13, '12 at 12:18a
activeJan 14, '12 at 2:10a
posts2
users1
websiteopenjdk.java.net

1 user in discussion

Hudson Admin: 2 posts

People

Translate

site design / logo © 2018 Grokbase