FAQ
See <http://toadeater:8080/job/IcedTea7TargetTesting/851/>

------------------------------------------
[...truncated 46777 lines...]
/usr/bin/wget http://icedtea.classpath.org/hg/icedtea7-forest/jdk/archive/2054526dd141.tar.gz -O jdk.tar.gz; \
if ! echo "4cd94391909ca86d2a5e25e3378c8fde1b1368076577fc58fed57097932750e1 jdk.tar.gz" \
/usr/bin/sha256sum --check ; \
then echo "ERROR: Bad download of JDK zip"; false; \
fi; \
fi ;
jdk.tar.gz: FAILED
/usr/bin/sha256sum: WARNING: 1 of 1 computed checksum did NOT match
--2012-01-09 03:17:34-- http://icedtea.classpath.org/hg/icedtea7-forest/jdk/archive/2054526dd141.tar.gz
Resolving icedtea.classpath.org... 208.78.240.231
Connecting to icedtea.classpath.org|208.78.240.231|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 Script output follows
Length: unspecified [application/x-gzip]
Saving to: ?jdk.tar.gz?

0K .......... .......... .......... .......... .......... 102K
50K .......... .......... .......... .......... .......... 355K
100K .......... .......... .......... .......... .......... 316K
150K .......... .......... .......... .......... .......... 279K
200K .......... .......... .......... .......... .......... 283K
250K .......... .......... .......... .......... .......... 242K
300K .......... .......... .......... .......... .......... 262K
350K .......... .......... .......... .......... .......... 242K
400K .......... .......... .......... .......... .......... 247K
450K .......... .......... .......... .......... .......... 265K
500K .......... .......... .......... .......... .......... 270K
550K .......... .......... .......... .......... .......... 256K
600K .......... .......... .......... .......... .......... 299K
650K .......... .......... .......... .......... .......... 237K
700K .......... .......... .......... .......... .......... 317K
750K .......... .......... .......... .......... .......... 269K
800K .......... .......... .......... .......... .......... 286K
850K .......... .......... .......... .......... .......... 244K
900K .......... .......... .......... .......... .......... 294K
950K .......... .......... .......... .......... .......... 284K
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 300K
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 308K
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 243K
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 275K
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 275K
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 302K
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 336K
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 292K
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 309K
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 343K
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 313K
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 301K
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 331K
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 303K
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 302K
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 327K
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 242K
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 229K
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 291K
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 209K
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 280K
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 259K
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 284K
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 294K
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 248K
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 280K
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 253K
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 254K
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 336K
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 223K
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 284K
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 252K
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 228K
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 169K
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 207K
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 287K
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 229K
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 208K
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 334K
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 268K
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 267K
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 259K
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 280K
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 325K
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 296K
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 275K
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 240K
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 155K
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 262K
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 298K
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 290K
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 314K
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 213K
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 272K
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 274K
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 223K
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 263K
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 251K
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 304K
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 283K
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 283K
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 304K
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 269K
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 304K
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 256K
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 307K
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 262K
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 320K
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 283K
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 300K
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 281K
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 270K
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 274K
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 237K
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 220K
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 326K
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 205K
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 255K
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 245K
4950K .......... .......... .......... .......... .......... 291K
5000K .......... .......... .......... .......... .......... 279K
5050K .......... .......... .......... .......... .......... 274K
5100K .......... .......... .......... .......... .......... 260K
5150K .......... .......... .......... .......... .......... 254K
5200K .......... .......... .......... .......... .......... 278K
5250K .......... .......... .......... .......... .......... 248K
5300K .......... .......... .......... .......... .......... 311K
5350K .......... .......... .......... .......... .......... 290K
5400K .......... .......... .......... .......... .......... 270K
5450K .......... .......... .......... .......... .......... 226K
5500K .......... .......... .......... .......... .......... 277K
5550K .......... .......... .......... .......... .......... 286K
5600K .......... .......... .......... .......... .......... 264K
5650K .......... .......... .......... .......... .......... 295K
5700K .......... .......... .......... .......... .......... 242K
5750K .......... .......... .......... .......... .......... 278K
5800K .......... .......... .......... .......... .......... 280K
5850K .......... .......... .......... .......... .......... 309K
5900K .......... .......... .......... .......... .......... 325K
5950K .......... .......... .......... .......... .......... 248K
6000K .......... .......... .......... .......... .......... 287K
6050K .......... .......... .......... .......... .......... 289K
6100K .......... .......... .......... .......... .......... 298K
6150K .......... .......... .......... .......... .......... 286K
6200K .......... .......... .......... .......... .......... 242K
6250K .......... .......... .......... .......... .......... 308K
6300K .......... .......... .......... .......... .......... 265K
6350K .......... .......... .......... .......... .......... 296K
6400K .......... .......... .......... .......... .......... 291K
6450K .......... .......... .......... .......... .......... 240K
6500K .......... .......... .......... .......... .......... 312K
6550K .......... .......... .......... .......... .......... 283K
6600K .......... .......... .......... .......... .......... 301K
6650K .......... .......... .......... .......... .......... 267K
6700K .......... .......... .......... .......... .......... 315K
6750K .......... .......... .......... .......... .......... 268K
6800K .......... .......... .......... .......... .......... 330K
6850K .......... .......... .......... .......... .......... 240K
6900K .......... .......... .......... .......... .......... 346K
6950K .......... .......... .......... .......... .......... 261K
7000K .......... .......... .......... .......... .......... 301K
7050K .......... .......... .......... .......... .......... 272K
7100K .......... .......... .......... .......... .......... 288K
7150K .......... .......... .......... .......... .......... 257K
7200K .......... .......... .......... .......... .......... 309K
7250K .......... .......... .......... .......... .......... 329K
7300K .......... .......... .......... .......... .......... 339K
7350K .......... .......... .......... .......... .......... 324K
7400K .......... .......... .......... .......... .......... 252K
7450K .......... .......... .......... .......... .......... 329K
7500K .......... .......... .......... .......... .......... 284K
7550K .......... .......... .......... .......... .......... 263K
7600K .......... .......... .......... .......... .......... 307K
7650K .......... .......... .......... .......... .......... 304K
7700K .......... .......... .......... .......... .......... 285K
7750K .......... .......... .......... .......... .......... 256K
7800K .......... .......... .......... .......... .......... 293K
7850K .......... .......... .......... .......... .......... 284K
7900K .......... .......... .......... .......... .......... 304K
7950K .......... .......... .......... .......... .......... 280K
8000K .......... .......... .......... .......... .......... 279K
8050K .......... .......... .......... .......... .......... 252K
8100K .......... .......... .......... .......... .......... 294K
8150K .......... .......... .......... .......... .......... 278K
8200K .......... .......... .......... .......... .......... 263K
8250K .......... .......... .......... .......... .......... 301K
8300K .......... .......... .......... .......... .......... 315K
8350K .......... .......... .......... .......... .......... 258K
8400K .......... .......... .......... .......... .......... 280K
8450K .......... .......... .......... .......... .......... 310K
8500K .......... .......... .......... .......... .......... 280K
8550K .......... .......... .......... .......... .......... 260K
8600K .......... .......... .......... .......... .......... 240K
8650K .......... .......... .......... .......... .......... 305K
8700K .......... .......... .......... .......... .......... 261K
8750K .......... .......... .......... .......... .......... 308K
8800K .......... .......... .......... .......... .......... 318K
8850K .......... .......... .......... .......... .......... 273K
8900K .......... .......... .......... .......... .......... 222K
8950K .......... .......... .......... .......... .......... 290K
9000K .......... .......... .......... .......... .......... 292K
9050K .......... .......... .......... .......... .......... 277K
9100K .......... .......... .......... .......... .......... 242K
9150K .......... .......... .......... .......... .......... 263K
9200K .......... .......... .......... .......... .......... 285K
9250K .......... .......... .......... .......... .......... 253K
9300K .......... .......... .......... .......... .......... 241K
9350K .......... .......... .......... .......... .......... 272K
9400K .......... .......... .......... .......... .......... 255K
9450K .......... .......... .......... .......... .......... 254K
9500K .......... .......... .......... .......... .......... 249K
9550K .......... .......... .......... .......... .......... 275K
9600K .......... .......... .......... .......... .......... 289K
9650K .......... .......... .......... .......... .......... 294K
9700K .......... .......... .......... .......... .......... 263K
9750K .......... .......... .......... .......... .......... 299K
9800K .......... .......... .......... .......... .......... 288K
9850K .......... .......... .......... .......... .......... 306K
9900K .......... .......... .......... .......... .......... 275K
9950K .......... .......... .......... .......... .......... 318K
10000K .......... .......... .......... .......... .......... 281K
10050K .......... .......... .......... .......... .......... 293K
10100K .......... .......... .......... .......... .......... 277K
10150K .......... .......... .......... .......... .......... 290K
10200K .......... .......... .......... .......... .......... 299K
10250K .......... .......... .......... .......... .......... 272K
10300K .......... .......... .......... .......... .......... 340K
10350K .......... .......... .......... .......... .......... 259K
10400K .......... .......... .......... .......... .......... 274K
10450K .......... .......... .......... .......... .......... 295K
10500K .......... .......... .......... .......... .......... 315K
10550K .......... .......... .......... .......... .......... 304K
10600K .......... .......... .......... .......... .......... 268K
10650K .......... .......... .......... .......... .......... 312K
10700K .......... .......... .......... .......... .......... 269K
10750K .......... .......... .......... .......... .......... 323K
10800K .......... .......... .......... .......... .......... 292K
10850K .......... .......... .......... .......... .......... 261K
10900K .......... .......... .......... .......... .......... 279K
10950K .......... ........ 322K@s

2012-01-09 03:18:16 (273 KB/s) - Read error at byte 11231250 (Connection reset by peer).Retrying.

--2012-01-09 03:18:17-- (try: 2) http://icedtea.classpath.org/hg/icedtea7-forest/jdk/archive/2054526dd141.tar.gz
Connecting to icedtea.classpath.org|208.78.240.231|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 Script output follows

The file is already fully retrieved; nothing to do.

jdk.tar.gz: FAILED
/usr/bin/sha256sum: WARNING: 1 of 1 computed checksum did NOT match
ERROR: Bad download of JDK zip
make: *** [stamps/download-openjdk.stamp] Error 1
+ exit 1

Search Discussions

Related Discussions

Discussion Navigation
viewthread | post
Discussion Overview
groupicedtea-test @
categoriesopenjdk
postedJan 9, '12 at 12:18a
activeJan 10, '12 at 2:13a
posts2
users1
websiteopenjdk.java.net

1 user in discussion

Hudson Admin: 2 posts

People

Translate

site design / logo © 2018 Grokbase