FAQ
See <http://toadeater:8080/job/IcedTea7TargetTesting/849/>

------------------------------------------
[...truncated 147297 lines...]
29650K .......... .......... .......... .......... .......... 215K
29700K .......... .......... .......... .......... .......... 321K
29750K .......... .......... .......... .......... .......... 222K
29800K .......... .......... .......... .......... .......... 282K
29850K .......... .......... .......... .......... .......... 284K
29900K .......... .......... .......... .......... .......... 256K
29950K .......... .......... .......... .......... .......... 290K
30000K .......... .......... .......... .......... .......... 309K
30050K .......... .......... .......... .......... .......... 276K
30100K .......... .......... .......... .......... .......... 242K
30150K .......... .......... .......... .......... .......... 274K
30200K .......... .......... .......... .......... .......... 266K
30250K .......... .......... .......... .......... .......... 306K
30300K .......... .......... .......... .......... .......... 266K
30350K .......... .......... .......... .......... .......... 285K
30400K .......... .......... .......... .......... .......... 291K
30450K .......... .......... .......... .......... .......... 257K
30500K .......... .......... .......... .......... .......... 250K
30550K .......... .......... .......... .......... .......... 294K
30600K .......... .......... .......... .......... .......... 240K
30650K .......... .......... .......... .......... .......... 279K
30700K .......... .......... .......... .......... .......... 284K
30750K .......... .......... .......... .......... .......... 228K
30800K .......... .......... .......... .......... .......... 340K
30850K .......... .......... .......... .......... .......... 254K
30900K .......... .......... .......... .......... .......... 293K
30950K .......... .......... .......... .......... .......... 245K
31000K .......... .......... .......... .......... .......... 296K
31050K .......... .......... .......... .......... .......... 294K
31100K .......... .......... .......... .......... .......... 287K
31150K .......... .......... .......... .......... .......... 336K
31200K .......... .......... .......... .......... .......... 300K
31250K .......... .......... .......... .......... .......... 355K
31300K .......... .......... .......... .......... .......... 321K
31350K .......... .......... .......... .......... .......... 321K
31400K .......... .......... .......... .......... .......... 309K
31450K .......... .......... .......... .......... .......... 288K
31500K .......... .......... .......... .......... .......... 327K
31550K .......... .......... .......... .......... .......... 252K
31600K .......... .......... .......... .......... .......... 290K
31650K .......... .......... .......... .......... .......... 294K
31700K .......... .......... .......... .......... .......... 271K
31750K .......... .......... .......... .......... .......... 353K
31800K .......... .......... .......... .......... .......... 304K
31850K .......... .......... .......... .......... .......... 345K
31900K .......... .......... .......... .......... .......... 307K
31950K .......... .......... .......... .......... .......... 306K
32000K .......... .......... .......... .......... .......... 339K
32050K .......... .......... .......... .......... .......... 307K
32100K .......... .......... .......... .......... .......... 280K
32150K .......... .......... .......... .......... .......... 401K
32200K .......... .......... .......... .......... .......... 279K
32250K .......... .......... .......... .......... .......... 269K
32300K .......... .......... .......... .......... .......... 248K
32350K .......... .......... .......... .......... .......... 220K
32400K .......... .......... .......... .......... .......... 227K
32450K .......... .......... .......... .......... .......... 281K
32500K .......... .......... .......... .......... .......... 177K
32550K .......... .......... .......... .......... .......... 273K
32600K .......... .......... .......... .......... .......... 247K
32650K .......... .......... .......... .......... .......... 230K
32700K .......... .......... .......... .......... .......... 228K
32750K .......... .......... .......... .......... .......... 228K
32800K .......... .......... .......... .......... .......... 274K
32850K .......... .......... .......... .......... .......... 278K
32900K .......... .......... .......... .......... .......... 283K
32950K .......... .......... .......... .......... .......... 330K
33000K .......... .......... .......... .......... .......... 273K
33050K .......... .......... .......... .......... .......... 297K
33100K .......... .......... .......... .......... .......... 331K
33150K .......... .......... .......... .......... .......... 273K
33200K .......... .......... .......... .......... .......... 299K
33250K .......... .......... .......... .......... .......... 271K
33300K .......... .......... .......... .......... .......... 298K
33350K .......... .......... .......... .......... .......... 297K
33400K .......... .......... .......... .......... .......... 236K
33450K .......... .......... .......... .......... .......... 335K
33500K .......... .......... .......... .......... .......... 281K
33550K .......... .......... .......... .......... .......... 285K
33600K .......... .......... .......... .......... .......... 294K
33650K .......... .......... .......... .......... .......... 277K
33700K .......... .......... .......... .......... .......... 297K
33750K .......... .......... .......... .......... .......... 290K
33800K .......... .......... .......... .......... .......... 286K
33850K .......... .......... .......... .......... .......... 294K
33900K .......... .......... .......... .......... .......... 304K
33950K .......... .......... .......... .......... .......... 294K
34000K .......... .......... .......... .......... .......... 297K
34050K .......... .......... .......... .......... .......... 313K
34100K .......... .......... .......... .......... .......... 282K
34150K .......... .......... .......... .......... .......... 300K
34200K .......... .......... .......... .......... .......... 300K
34250K .......... .......... .......... .......... .......... 290K
34300K .......... .......... .......... .......... .......... 288K
34350K .......... .......... .......... .......... .......... 317K
34400K .......... .......... .......... .......... .......... 294K
34450K .......... .......... .......... .......... .......... 295K
34500K .......... .......... .......... .......... .......... 303K
34550K .......... .......... .......... .......... .......... 257K
34600K .......... .......... .......... .......... .......... 326K
34650K .......... .......... .......... .......... .......... 241K
34700K .......... .......... .......... .......... .......... 339K
34750K .......... .......... .......... .......... .......... 288K
34800K .......... .......... .......... .......... .......... 306K
34850K .......... .......... .......... .......... .......... 244K
34900K .......... .......... .......... .......... .......... 276K
34950K .......... .......... .......... .......... .......... 264K
35000K .......... .......... .......... .......... .......... 275K
35050K .......... .......... .......... .......... .......... 279K
35100K .......... .......... .......... .......... .......... 308K
35150K .......... .......... .......... .......... .......... 254K
35200K .......... .......... .......... .......... .......... 293K
35250K .......... .......... .......... .......... .......... 280K
35300K .......... .......... .......... .......... .......... 328K
35350K .......... .......... .......... .......... .......... 251K
35400K .......... .......... .......... .......... .......... 289K
35450K .......... .......... .......... .......... .......... 284K
35500K .......... .......... .......... .......... .......... 278K
35550K .......... .......... .......... .......... .......... 331K
35600K .......... .......... .......... .......... .......... 321K
35650K .......... .......... .......... .......... .......... 300K
35700K .......... .......... .......... .......... .......... 258K
35750K .......... .......... .......... .......... .......... 289K
35800K .......... .......... .......... .......... .......... 305K
35850K .......... .......... .......... .......... .......... 326K
35900K .......... .......... .......... .......... .......... 282K
35950K .......... .......... .......... .......... .......... 306K
36000K .......... .......... .......... .......... .......... 273K
36050K .......... .......... .......... .......... .......... 303K
36100K .......... .......... .......... .......... .......... 290K
36150K .......... .......... .......... .......... .......... 316K
36200K .......... .......... .......... .......... .......... 302K
36250K .......... .......... .......... .......... .......... 342K
36300K .......... .......... .......... .......... .......... 301K
36350K .......... .......... .......... .......... .......... 279K
36400K .......... .......... .......... .......... .......... 335K
36450K .......... .......... .......... .......... .......... 268K
36500K .......... .......... .......... .......... .......... 389K
36550K .......... .......... .......... .......... .......... 284K
36600K .......... .......... .......... .......... .......... 302K
36650K .......... .......... .......... .......... .......... 282K
36700K .......... .......... .......... .......... .......... 312K
36750K .......... .......... .......... .......... .......... 300K
36800K .......... .......... .......... .......... .......... 315K
36850K .......... .......... .......... .......... .......... 294K
36900K .......... .......... .......... .......... .......... 311K
36950K .......... .......... .......... .......... .......... 309K
37000K .......... .......... .......... .......... .......... 282K
37050K .......... .......... .......... .......... .......... 315K
37100K .......... .......... .......... .......... .......... 331K
37150K .......... .......... .......... .......... .......... 251K
37200K .......... .......... .......... .......... .......... 278K
37250K .......... .......... .......... .......... .......... 288K
37300K .......... .......... .......... .......... .......... 288K
37350K .......... .......... .......... .......... .......... 316K
37400K .......... .......... .......... .......... .......... 337K
37450K .......... .......... .......... .......... .......... 316K
37500K .......... .......... .......... .......... .......... 295K
37550K .......... .......... .......... .......... .......... 294K
37600K .......... .......... .......... .......... .......... 334K
37650K .......... .......... .......... .......... .......... 262K
37700K .......... .......... .......... .......... .......... 314K
37750K .......... .......... .......... .......... .......... 335K
37800K .......... .......... .......... .......... .......... 302K
37850K .......... .......... .......... .......... .......... 314K
37900K .......... .......... .......... .......... .......... 274K
37950K .......... .......... .......... .......... .......... 300K
38000K .......... .......... .......... .......... .......... 342K
38050K .......... .......... .......... .......... .......... 308K
38100K .......... .......... .......... .......... .......... 295K
38150K .......... .......... .......... .......... .......... 283K
38200K .......... .......... .......... .......... .......... 334K
38250K .......... .......... .......... .......... .......... 272K
38300K .......... .......... .......... .......... .......... 281K
38350K .......... .......... .......... .......... .......... 339K
38400K .......... .......... .......... .......... .......... 301K
38450K .......... .......... .......... .......... .......... 264K
38500K .......... .......... .......... .......... .......... 323K
38550K .......... .......... .......... .......... .......... 283K
38600K .......... .......... .......... .......... .......... 269K
38650K .......... .......... .......... .......... .......... 308K
38700K .......... .......... .......... .......... .......... 298K
38750K .......... .......... .......... .......... .......... 308K
38800K .......... .......... .......... .......... .......... 268K
38850K .......... .......... .......... .......... .......... 346K
38900K .......... .......... .......... .......... .......... 290K
38950K .......... .......... .......... .......... .......... 268K
39000K .......... .......... .......... .......... .......... 297K
39050K .......... .......... .......... .......... .......... 324K
39100K .......... .......... .......... .......... .......... 278K
39150K .......... .......... .......... .......... .......... 270K
39200K .......... .......... .......... .......... .......... 315K
39250K .......... .......... .......... .......... .......... 336K
39300K .......... .......... .......... .......... .......... 303K
39350K .......... .......... .......... .......... .......... 309K
39400K .......... .......... .......... .......... .......... 257K
39450K .......... .......... .......... .......... .......... 338K
39500K .......... .......... .......... .......... .......... 283K
39550K .......... .......... .......... .......... .......... 266K
39600K .......... .......... .......... .......... .......... 330K
39650K .......... .......... .......... .......... .......... 285K
39700K .......... .......... .......... .......... .......... 343K
39750K .......... .......... .......... .......... .......... 278K
39800K .......... .......... .......... .......... .......... 324K
39850K .......... .......... .......... .......... .......... 327K
39900K .......... .......... .......... .......... .......... 307K
39950K .......... .......... .......... .......... .......... 297K
40000K .......... .......... .......... .......... .......... 301K
40050K .......... .......... .......... .......... .......... 340K
40100K .......... .......... .......... .......... .......... 298K
40150K .......... .......... .......... .......... .......... 292K
40200K .......... .......... .......... .......... .......... 303K
40250K .......... .......... .......... .......... .......... 344K
40300K .......... .......... .......... .......... .......... 312K
40350K .......... .......... .......... .......... .......... 310K
40400K .......... .......... .......... .......... .......... 302K
40450K .......... .......... .......... .......... .......... 307K
40500K .......... .......... .......... .......... .......... 329K
40550K .......... .......... .......... .......... .......... 283K
40600K .......... .......... .......... .......... .......... 283K
40650K .......... .......... .......... .......... .......... 304K
40700K .......... .......... .......... .......... .......... 314K
40750K .......... .......... .......... .......... .......... 277K
40800K .......... .......... .......... .......... .......... 232K
40850K .......... .......... .......... .......... .......... 346K
40900K .......... .......... .......... .......... .......... 264K
40950K .......... .......... .......... .......... .......... 309K
41000K .......... .......... .......... .......... .......... 274K
41050K .......... .......... .......... .......... .......... 278K
41100K .......... .......... .......... .......... .......... 298K
41150K .......... .......... .......... .......... .......... 260K
41200K .......... .......... .......... .......... .......... 319K
41250K .......... .......... .......... .......... .......... 296K
41300K .......... .......... .......... .......... .......... 301K
41350K .......... .......... .......... .......... .......... 318K
41400K .......... .......... .......... .......... .......... 296K
41450K .......... .......... ......... 289K=2m25s

2012-01-07 04:14:02 (285 KB/s) - Read error at byte 42474575 (Connection reset by peer).Retrying.

--2012-01-07 04:14:03-- (try: 2) http://icedtea.classpath.org/hg/icedtea7-forest/jdk/archive/2054526dd141.tar.gz
Connecting to icedtea.classpath.org|208.78.240.231|:80... failed: No route to host.
Resolving icedtea.classpath.org... 208.78.240.231
Connecting to icedtea.classpath.org|208.78.240.231|:80... failed: No route to host.
jdk.tar.gz: FAILED
/usr/bin/sha256sum: WARNING: 1 of 1 computed checksum did NOT match
ERROR: Bad download of JDK zip
make: *** [stamps/download-openjdk.stamp] Error 1
+ exit 1

Search Discussions

Related Discussions

Discussion Navigation
viewthread | post
Discussion Overview
groupicedtea-test @
categoriesopenjdk
postedJan 7, '12 at 1:14a
activeJan 8, '12 at 2:12a
posts2
users1
websiteopenjdk.java.net

1 user in discussion

Hudson Admin: 2 posts

People

Translate

site design / logo © 2018 Grokbase