FAQ

Search Discussions

14 discussions - 15 posts

 • Hi there, I just signed up with an account at pair networks. I am trying to find a place that I can develop some php applications using PEAR. I figured since you guys are using them to host your ...
  Charles KlineCharles Kline
  Mar 6, 2003 at 7:29 pm
  Mar 7, 2003 at 10:06 am
 • From: Mr. MALCOM CHIPO (chief auditor) 155 president street, Johannesburg, South Africa. Tel: +874-762919-885. Fax:+874-762919-886. Dear , Though I know that a transaction of this magnitude will make ...
  MALCOM CHIPOMALCOM CHIPO
  Mar 30, 2003 at 1:51 pm
  Mar 30, 2003 at 1:51 pm
 • Asan VaryaniAsan Varyani
  Mar 29, 2003 at 8:38 am
  Mar 29, 2003 at 8:38 am
 • http://pear.php.net/packages.php results in: Error: DB Error: unknown error: SELECT p.category, p.id AS id, p.name AS name, p.summary AS summary FROM packages p, categories c WHERE c.parent IS NULL ...
  Keith SauvantKeith Sauvant
  Mar 26, 2003 at 6:43 pm
  Mar 26, 2003 at 6:43 pm
 • Dear Madam and Sir, The Art Gallery Gallery-A www.gallery-a.ru invites you to the new exhibitions. Today on our page you can see more than 200 new wonderful paintings. We hope you will like them. Our ...
  Unknown SenderUnknown Sender
  Mar 26, 2003 at 6:32 pm
  Mar 26, 2003 at 6:32 pm
 • Hello, as it seems as my mail to the devel list hasn't been sent here is the repost: Because it isn't a query error but a database error it could be that nobody have noticed: ...
  Daniel KhanDaniel Khan
  Mar 26, 2003 at 5:58 pm
  Mar 26, 2003 at 5:58 pm
 • No more dealing with Lyris or Majordomo. Priced cheaper than Mindshare Design, MasterMailings.com's in house software provides list owners with exactly what they need. MasterMailings works directly ...
  MasterMailingsMasterMailings
  Mar 21, 2003 at 10:27 pm
  Mar 21, 2003 at 10:27 pm
 • =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= Master Mailings.com: Email List Hosting =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= Master Mailings provides its' List Owners with top of the line ...
  MasterMailingsMasterMailings
  Mar 20, 2003 at 7:47 pm
  Mar 20, 2003 at 7:47 pm
 • I created a directory "class_db" to store all the archives and folders referring the classroom PEAR and classroom DB. When I go to use classroom DB in an archive that is not in the directory ...
  Renato AfonsoRenato Afonso
  Mar 20, 2003 at 12:49 pm
  Mar 20, 2003 at 12:49 pm
 • á¹Ð¹Ó¸ØáԨ International e-Business ! àÃÕ¹ÃÙéÇÔ¸Õ¡Ò÷ӧҹ ¸ØáԨ¹Ò¹ÒªÒµÔ º¹ Internet àÃÕ¹ÃÙéá¼¹¡Ò÷ӧҹà¾ÔèÁÃÒÂä´é¾ÔàÈÉã¹áµèÅÐà´×͹ á¼¹·ÓÃÒÂä´éÍÂèÒ§¨ÃÔ§¨Ñ§áºº·Ó§Ò¹¹Í¡àÇÅÒ 17,000 ¶Ö§ 100,000 ...
  JeabJeab
  Mar 16, 2003 at 7:23 pm
  Mar 16, 2003 at 7:23 pm
 • Hello, If you are interested I can make spanish traduction for coding standards. Best regards BillyJoe
  BillyJoeBillyJoe
  Mar 8, 2003 at 2:01 am
  Mar 8, 2003 at 2:01 am
 • We are trying to install pear package on our cobalt raq4, without any result. Can you tell us how to proceed "step by step"? Tank you in advance! Paolo Meli paolomeli@polosud.it
  PaoloPaolo
  Mar 7, 2003 at 2:50 pm
  Mar 7, 2003 at 2:50 pm
 • hello, i need to seach some package width a "Description" field, can you add it in search form, please Hugo ETIEVANT Stagiaire développeur à WebSide
  Hugo ETIEVANTHugo ETIEVANT
  Mar 3, 2003 at 10:15 am
  Mar 3, 2003 at 10:15 am
 • Look Good Feel Good!!! ´Ù´Õ...ä´é§èÒÂæ ÍÂèÒ§·Õè㨤سµéͧ¡Òà Íéǹ...¡ÓÅѧà»ç¹»Ñ­ËÒÊÓËÃѺ¤Ø³ÍÂÙèËÃ×ÍäÁè? ËÒ¡¤Ø³¡ÓÅѧÁͧËÒÇԸդǺ¤ØÁ¹éÓ˹ѡŧ? ËÒ¡¤Ø³à¤ÂÅͧ¤Çº¤ØÁ¹éÓ˹ѡŧ´éÇÂÇÔ¸ÕÍ×è¹æ àªè¹ ¼Ñ§à¢çÁ ...
  NanNan
  Mar 2, 2003 at 10:37 am
  Mar 2, 2003 at 10:37 am
Group Navigation
period‹ prev | Mar 2003 | next ›
Group Overview
grouppear-webmaster @
categoriesphp
discussions14
posts15
users14
websitepear.php.net
Archives