FAQ
Hej,
P?ki nikt si? nie wykaza? ch?ci? podsumowania spotkania, postaram si?
zrobi? to ja ;) W razie potrzeby prosz? przede wszystkim Filipa i
pozosta?ych o poprawienie mnie.


A wi?c tak:
1. Stronka grupowa - ustalone zosta?o, ?e stronk?, w formie prostego
CMS-a, zostanie przygotowana przez Kub? i Ma?ka. Z tego co ch?opaki
si? deklarowali b?dzie to bazowa?o na LFC.
Hosting, zgodnie z tym co pisa? Filip jest udost?pniony dzi?ki
uprzejmo?ci MegiTeam i zostanie udost?pniony przez Filipa ch?opakom.
Kwestia domeny jest jeszcze do ustalenia, Filip si? zadeklarowa?
napisa? do PSF celem zdobycia subdomeny do python.org.


2. Kolejne spotkanie - wst?pnie zosta?o ustalone na 30 listopada,
aczkolwiek ten termin jest do potwierdzenia przez ch?opak?w z
PyWaw (http://www.pywaw.org/), kt?rzy w ramach pomocy mi?dzygrupowej
chc? wpa?? z prezentacj?. Nale?y zatem zagl?da? na t? list? i Filip
powinien ten termin potwierdzi? wkr?tce.


3. Co do form naszych spotka?, jest kilka propozycji, m. in. sprinty,
bug day-e, dojo, lightining talks, prezentacje. Tutaj forma ka?dego
kolejnego spotkania b?dzie przyjmowana na bie??cym.
Tematyka spotka?, b?dzie przygotowywana zgodnie z naszymi wsp?lnymi
oczekiwaniami, kt?re zbierzemy i spiszemy na powstaj?cej stronce,
no i przede wszystkim zgodnie z naszymi mo?liwo?ciami prezentacji.


4. Reklama dla naszej grupy jest jak najbardziej konieczna i
zdecydowali?my si? na nast?puj?ce ?r?d?a komunikacji:
Facebook - konto zostanie za?o?one i pocz?tkowo prowadzone przez Adama
Google+ - konto zostanie za?o?one i pocz?tkowo prowadzone przez Paw?a
Twitter - konto zostanie za?o?one i pocz?tkowo prowadzone przez Macieja
Po utworzeniu strony, wszystkie powy?sze konta zostan? zsynchronizowane
ze stronk? ?eby nie utrzymywa? kilku r??nych ?r?de? informacji.
Ustalili?my tak?e, ?e tworzenie nowego kana?u IRC nie ma na chwil?
obecn? sensu.


5. Na spotkaniu om?wili?my tak?e kwestie dotycz?ce organizacji
Europythona '14, gdzie czekamy na informacj? o wymaganiach dotycz?cych
organizacji takiego wydarzenia. Om?wili?my tak?e kwesti? organizacji
PyCon PL '13 - tutaj Filip jest w trakcie poszukiwania dogodnej
lokalizacji.


To chyba tyle, jak si? pomyli?em lub czego? zapomnia?em to prosz?
o stosown? korekt?/uzupe?nienie.


Maciej
PS.
Wa?niejsze daty dla Pythonowc?w w najbli?szym czasie:
- 8 listpada - Pykonik (http://blog.pykonik.org/), na kt?rym wyst?pi
jeden z prezenter?w PyCon PL '12 - Laurens Van Houtven z wyk?adem
Crypto 101, ktory ma by? prezentowany na PyCon US '13.
- 16-18 listopad - konferencja RuPy (http://rupy.eu/), kt?ra dotychczas
odbywa?a si? w Poznaniu, w tym roku przenios?a si? do Brna.

Search Discussions

 • Dominik "Socek" Długajczyk at Oct 27, 2012 at 8:35 pm
  Jako, ?e mnie nie by?o, to si? zapytam:
  Po co 3 narz?dzia do tego samego(FB, G+, Tweeter)? Czy na tych 3 r??nych
  narz?dziach b?d? te same informacje, czy aby mie? pe?en wachlarz
  informacji, musz? u?ywa? wszystkich narz?dzi?


  Pozdrawiam
  Dominik "Socek" D?ugajczyk
  -------------- nast?pna cz??? ---------
  Za??cznik HTML zosta? usuni?ty...
  URL: <http://mail.python.org/pipermail/pysilesia/attachments/20121027/7dac0c22/attachment.html>
 • Filip Kłębczyk at Oct 27, 2012 at 8:43 pm

  Wiadomo?? napisana przez Dominik "Socek" D?ugajczyk <msocek@gmail.com> w dniu 27 pa? 2012, o godz. 22:35:


  Jako, ?e mnie nie by?o, to si? zapytam:
  Po co 3 narz?dzia do tego samego(FB, G+, Tweeter)? Czy na tych 3 r??nych narz?dziach b?d? te same informacje, czy aby mie? pe?en wachlarz informacji, musz? u?ywa? wszystkich narz?dzi?

  B?d? dok?adnie te same informacje (w przysz?o?ci z poziomu jednego ustrojstwa). Po prostu nie wszyscy u?ywaj? Facebooka (przyk?adowo ja nie u?ywam i nie zamierzam) czy Twittera (to u?ywam, ale wiele os?b nie), czy G+ (wedle niekt?rych tego ostatniego u?ywaj? g??wnie pracownicy jednej firmy z Mountain View, reszta za?o?y?a tam konta z ciekawo?ci by zobaczy? czym si? to r??ni od Fb).


  Pozdrawiam,
  Filip
 • Jakub Wiśniowski at Oct 27, 2012 at 8:46 pm
  W dniu 27 pa?dziernika 2012 22:22 u?ytkownik Maciej Szulik
  <soltysh@gmail.com> napisa?:
  Hej,
  P?ki nikt si? nie wykaza? ch?ci? podsumowania spotkania, postaram si?
  zrobi? to ja ;) W razie potrzeby prosz? przede wszystkim Filipa i
  pozosta?ych o poprawienie mnie.

  A wi?c tak:
  1. Stronka grupowa - ustalone zosta?o, ?e stronk?, w formie prostego
  CMS-a, zostanie przygotowana przez Kub? i Ma?ka. Z tego co ch?opaki
  si? deklarowali b?dzie to bazowa?o na LFC.
  Hosting, zgodnie z tym co pisa? Filip jest udost?pniony dzi?ki
  uprzejmo?ci MegiTeam i zostanie udost?pniony przez Filipa ch?opakom.
  Kwestia domeny jest jeszcze do ustalenia, Filip si? zadeklarowa?
  napisa? do PSF celem zdobycia subdomeny do python.org.

  2. Kolejne spotkanie - wst?pnie zosta?o ustalone na 30 listopada,
  aczkolwiek ten termin jest do potwierdzenia przez ch?opak?w z
  PyWaw (http://www.pywaw.org/), kt?rzy w ramach pomocy mi?dzygrupowej
  chc? wpa?? z prezentacj?. Nale?y zatem zagl?da? na t? list? i Filip
  powinien ten termin potwierdzi? wkr?tce.

  3. Co do form naszych spotka?, jest kilka propozycji, m. in. sprinty,
  bug day-e, dojo, lightining talks, prezentacje. Tutaj forma ka?dego
  kolejnego spotkania b?dzie przyjmowana na bie??cym.
  Tematyka spotka?, b?dzie przygotowywana zgodnie z naszymi wsp?lnymi
  oczekiwaniami, kt?re zbierzemy i spiszemy na powstaj?cej stronce,
  no i przede wszystkim zgodnie z naszymi mo?liwo?ciami prezentacji.

  4. Reklama dla naszej grupy jest jak najbardziej konieczna i
  zdecydowali?my si? na nast?puj?ce ?r?d?a komunikacji:
  Facebook - konto zostanie za?o?one i pocz?tkowo prowadzone przez Adama
  Google+ - konto zostanie za?o?one i pocz?tkowo prowadzone przez Paw?a
  Twitter - konto zostanie za?o?one i pocz?tkowo prowadzone przez Macieja
  Po utworzeniu strony, wszystkie powy?sze konta zostan? zsynchronizowane
  ze stronk? ?eby nie utrzymywa? kilku r??nych ?r?de? informacji.
  Ustalili?my tak?e, ?e tworzenie nowego kana?u IRC nie ma na chwil?
  obecn? sensu.

  5. Na spotkaniu om?wili?my tak?e kwestie dotycz?ce organizacji
  Europythona '14, gdzie czekamy na informacj? o wymaganiach dotycz?cych
  organizacji takiego wydarzenia. Om?wili?my tak?e kwesti? organizacji
  PyCon PL '13 - tutaj Filip jest w trakcie poszukiwania dogodnej
  lokalizacji.

  To chyba tyle, jak si? pomyli?em lub czego? zapomnia?em to prosz?
  o stosown? korekt?/uzupe?nienie.

  Pomin??e? jeszcze kwesti? logo grupy. W tym temacie ustalone zosta?o,
  ?e zrobimy konkurs. Potrzebny tylko soft kt?ry to obs?u?y (si?
  przygotowuje) i promocja.


  pzdr
  Kuba  Maciej


  PS.
  Wa?niejsze daty dla Pythonowc?w w najbli?szym czasie:
  - 8 listpada - Pykonik (http://blog.pykonik.org/), na kt?rym wyst?pi
  jeden z prezenter?w PyCon PL '12 - Laurens Van Houtven z wyk?adem
  Crypto 101, ktory ma by? prezentowany na PyCon US '13.
  - 16-18 listopad - konferencja RuPy (http://rupy.eu/), kt?ra dotychczas
  odbywa?a si? w Poznaniu, w tym roku przenios?a si? do Brna.

  _______________________________________________
  PySilesia mailing list
  PySilesia at python.org
  http://mail.python.org/mailman/listinfo/pysilesia
 • Filip Kłębczyk at Oct 27, 2012 at 9:38 pm

  Wiadomo?? napisana przez Maciej Szulik <soltysh@gmail.com> w dniu 27 pa? 2012, o godz. 22:22:


  Hej,
  P?ki nikt si? nie wykaza? ch?ci? podsumowania spotkania, postaram si?
  zrobi? to ja ;)

  Wiesz inni notuj?cy (czyli jeszcze jedna osoba) po cichu liczyli, ?e ich o?mielisz swoim podsumowaniem ;-)

  A wi?c tak:
  1. Stronka grupowa - ustalone zosta?o, ?e stronk?, w formie prostego
  CMS-a, zostanie przygotowana przez Kub? i Ma?ka. Z tego co ch?opaki
  si? deklarowali b?dzie to bazowa?o na LFC.
  Hosting, zgodnie z tym co pisa? Filip jest udost?pniony dzi?ki
  uprzejmo?ci MegiTeam i zostanie udost?pniony przez Filipa ch?opakom.

  W?a?nie rzuci?em has?o ch?opakom.

  Kwestia domeny jest jeszcze do ustalenia, Filip si? zadeklarowa?
  napisa? do PSF celem zdobycia subdomeny do python.org.

  Zaraz si? wezm? za pisanie do nich.

  2. Kolejne spotkanie - wst?pnie zosta?o ustalone na 30 listopada,
  aczkolwiek ten termin jest do potwierdzenia przez ch?opak?w z
  PyWaw (http://www.pywaw.org/), kt?rzy w ramach pomocy mi?dzygrupowej
  chc? wpa?? z prezentacj?. Nale?y zatem zagl?da? na t? list? i Filip
  powinien ten termin potwierdzi? wkr?tce.

  Ok, czekamy na rozstrzygni?cie terminu.

  3. Co do form naszych spotka?, jest kilka propozycji, m. in. sprinty,
  bug day-e, dojo, lightining talks, prezentacje. Tutaj forma ka?dego
  kolejnego spotkania b?dzie przyjmowana na bie??cym.
  Tematyka spotka?, b?dzie przygotowywana zgodnie z naszymi wsp?lnymi
  oczekiwaniami, kt?re zbierzemy i spiszemy na powstaj?cej stronce,
  no i przede wszystkim zgodnie z naszymi mo?liwo?ciami prezentacji.

  Dok?adnie, lista (kto o czym chce us?ysze? i kto o czym mo?e powiedzie?).


  Wyobra?am to sobie w postaci strony wiki z tabelk?

  Temat | Kto m?g?by (potencjalnie) o tym opowiedzie? | Kto jest zainteresowany | Orientacyjnie kiedy |

  Przy czym zawsze wpisa? trzeba temat i do wyboru (m?wc? lub zainteresowanych, lub jedno i drugie)

  4. Reklama dla naszej grupy jest jak najbardziej konieczna i
  zdecydowali?my si? na nast?puj?ce ?r?d?a komunikacji:
  Facebook - konto zostanie za?o?one i pocz?tkowo prowadzone przez Adama
  Google+ - konto zostanie za?o?one i pocz?tkowo prowadzone przez Paw?a
  Twitter - konto zostanie za?o?one i pocz?tkowo prowadzone przez Macieja
  Po utworzeniu strony, wszystkie powy?sze konta zostan? zsynchronizowane
  ze stronk? ?eby nie utrzymywa? kilku r??nych ?r?de? informacji.
  Ustalili?my tak?e, ?e tworzenie nowego kana?u IRC nie ma na chwil?
  obecn? sensu.

  By?o te? m?wione, gdzie warto si? potencjalnie reklamowa?/rozg?asza? i pad?o:


  django.pl (kto? zdaje si? m?wi?, ?e ma tam wtyka)
  ppcg (pl.python.org)
  grupa Usenet pl.comp.lang.python (kto? rzuci? "to nie ?yje", ale zacytuj? klasyka "wie?ci o jej ?mierci s? mocno przesadzone")

  5. Na spotkaniu om?wili?my tak?e kwestie dotycz?ce organizacji
  Europythona '14, gdzie czekamy na informacj? o wymaganiach dotycz?cych
  organizacji takiego wydarzenia. Om?wili?my tak?e kwesti? organizacji
  PyCon PL '13 - tutaj Filip jest w trakcie poszukiwania dogodnej
  lokalizacji.

  To chyba tyle, jak si? pomyli?em lub czego? zapomnia?em to prosz?
  o stosown? korekt?/uzupe?nienie.

  By?a jeszcze mowa o:
  * listach uczestnik?w spotka? na Google Docs (tak by mo?na by?o zaplanowa? miejsce, czy je zmieni? gdy ch?tnych b?dzie wi?cej ni? pocz?tkowo zak?adano)
  * o potencjalnych miejsc?wkach sptoka? prelekcyjnych - Gliwice (Mrowisko via IAESTE, AEiI via Dziekan), Bielsko (Tyszkiewicz via Dziekan Wydzia?u Informatyki lub na ATH), do tego mo?na jeszcze doda? Rybnik, chyba nie wspominany na zebraniu
  * o sponsorach spotka? wyk?adowych/prelekcyjnych
  * o losowaniu licencji PyCharma (pyta? u Jetbrains)
  * o wsp??pracy z innymi grupami przy tematach language-indepedent jak design, narz?dzia programisty etc., gdzie grupy to SRUG (Silesian Ruby Users Group) i ?l?ska Grupa U?ytkownik?w PHP


  A tak poza tym to chyba wszystko. Wielkie podzi?kowania dla Ma?ka za bardzo dobre podsumowanie (co u?atwi?o mi robot?).


  Pozdrawiam,
  Filip

Related Discussions

Discussion Navigation
viewthread | post
Discussion Overview
grouppysilesia @
categoriespython
postedOct 27, '12 at 8:22p
activeOct 27, '12 at 9:38p
posts5
users4
websitepython.org

People

Translate

site design / logo © 2018 Grokbase