FAQ
costra Thu Apr 17 12:25:47 2003 EDT

Modified files:
/phpdoc-cs/reference/mysql/functions mysql-insert-id.xml
mysql-list-dbs.xml
mysql-list-processes.xml
mysql-list-tables.xml
Log:
update from en


Index: phpdoc-cs/reference/mysql/functions/mysql-insert-id.xml
diff -u phpdoc-cs/reference/mysql/functions/mysql-insert-id.xml:1.4 phpdoc-cs/reference/mysql/functions/mysql-insert-id.xml:1.5
--- phpdoc-cs/reference/mysql/functions/mysql-insert-id.xml:1.4 Sat Jun 8 11:48:22 2002
+++ phpdoc-cs/reference/mysql/functions/mysql-insert-id.xml Thu Apr 17 12:25:47 2003
@@ -1,6 +1,6 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- splitted from ./cs/functions/mysql.xml, last change in rev 1.1 -->
-<!-- last change to 'mysql-insert-id' in en/ tree in rev 1.2 -->
+<!-- $Revision: 1.5 $ -->
+<!-- EN-Revision: 1.6 Maintainer: costra Status: ready -->
<refentry id="function.mysql-insert-id">
<refnamediv>
<refname>mysql_insert_id</refname>
@@ -18,7 +18,7 @@
</methodsynopsis>
<para>
<function>mysql_insert_id</function> vrací hodnotu ID vygenerovanou
-pro sloupec AUTO_INCREMENT pøedchozím dotazem typu INSERT indetifikovaný
+pro sloupec AUTO_INCREMENT pøedchozím dotazem typu INSERT indetifikovaným
parametrem <parameter>spojeni</parameter>. Pokud je
<parameter>spojeni</parameter> vynecháno, pou¾ije se poslednì otevøené
spojení.
@@ -53,7 +53,7 @@
<![CDATA[
<?php
mysql_connect("localhost", "mysql_uziv", "mysql_heslo") or
- die("Nelze se spojit");
+ die("Nelze se spojit: " . mysql_error());
mysql_select_db("mojedb");

mysql_query("INSERT INTO mojetabulka (produkt) values ('kosa')");
Index: phpdoc-cs/reference/mysql/functions/mysql-list-dbs.xml
diff -u phpdoc-cs/reference/mysql/functions/mysql-list-dbs.xml:1.2 phpdoc-cs/reference/mysql/functions/mysql-list-dbs.xml:1.3
--- phpdoc-cs/reference/mysql/functions/mysql-list-dbs.xml:1.2 Wed May 29 18:14:32 2002
+++ phpdoc-cs/reference/mysql/functions/mysql-list-dbs.xml Thu Apr 17 12:25:47 2003
@@ -1,6 +1,6 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- splitted from ./cs/functions/mysql.xml, last change in rev 1.1 -->
-<!-- last change to 'mysql-list-dbs' in en/ tree in rev 1.16 -->
+<!-- $Revision: 1.3 $ -->
+<!-- EN-Revision: 1.3 Maintainer: costra Status: ready -->
<refentry id="function.mysql-list-dbs">
<refnamediv>
<refname>mysql_list_dbs</refname>
@@ -20,8 +20,7 @@
<function>mysql_list_dbs</function> vrací ukazatel výsledku obsahující
databáze dostupné na aktuálním mysql démonovi. Lze pou¾ít
napøíklad spoleènì s funkcí <function>mysql_tablename</function>
- k získání názvù tabulek, pøípadnì jiných funkcích k získání dal¹ích
- informací o tabulkách.
+ k získání názvù tabulek, pøípadnì jiných funkcích k získání záznamù z tabulkek jako napøíklad <function>mysql_fetch_array</function>.
</para>
<para>
<example>
Index: phpdoc-cs/reference/mysql/functions/mysql-list-processes.xml
diff -u phpdoc-cs/reference/mysql/functions/mysql-list-processes.xml:1.2 phpdoc-cs/reference/mysql/functions/mysql-list-processes.xml:1.3
--- phpdoc-cs/reference/mysql/functions/mysql-list-processes.xml:1.2 Fri Jun 7 15:50:11 2002
+++ phpdoc-cs/reference/mysql/functions/mysql-list-processes.xml Thu Apr 17 12:25:47 2003
@@ -1,6 +1,6 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- $Revision: 1.2 $ -->
-<!-- splitted from ./en/functions/mysql.xml, last change in rev 1.96 -->
+<!-- $Revision: 1.3 $ -->
+<!-- EN-Revision: 1.6 Maintainer: costra Status: ready -->
<refentry id="function.mysql-list-processes">
<refnamediv>
<refname>mysql_list_processes</refname>
@@ -47,7 +47,7 @@
</example>
</para>
<para>
- See also:
+ Dále také:
<function>mysql_thread_id</function>
</para>
</refsect1>
Index: phpdoc-cs/reference/mysql/functions/mysql-list-tables.xml
diff -u phpdoc-cs/reference/mysql/functions/mysql-list-tables.xml:1.4 phpdoc-cs/reference/mysql/functions/mysql-list-tables.xml:1.5
--- phpdoc-cs/reference/mysql/functions/mysql-list-tables.xml:1.4 Wed Jun 12 01:25:59 2002
+++ phpdoc-cs/reference/mysql/functions/mysql-list-tables.xml Thu Apr 17 12:25:47 2003
@@ -1,6 +1,6 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- splitted from ./cs/functions/mysql.xml, last change in rev 1.1 -->
-<!-- last change to 'mysql-list-tables' in en/ tree in rev 1.2 -->
+<!-- $Revision: 1.5 $ -->
+<!-- EN-Revision: 1.6 Maintainer: costra Status: ready -->
<refentry id="function.mysql-list-tables">
<refnamediv>
<refname>mysql_list_tables</refname>
@@ -21,7 +21,7 @@
ukazatel výsledku na tabulky pøesnì tak jako
<function>mysql_db_query</function>. Pou¾ítím funkce <function>mysql_tablename</function> mù¾ete zjistit jména v¹ech tabulek
z ukazatele výsledku nebo pou¾ít jiné funkce k zji¹tìní dal¹ích
- informací jako napø. <function>mysql_fetch_assoc</function>.
+ informací jako napø. <function>mysql_fetch_array</function>.
</para>
<para>
Parametr <parameter>database</parameter> je název databáze,
@@ -31,6 +31,13 @@
<para> Z dùvodù zpìtné kompatibility mù¾ete také narazit na funkci
<function>mysql_listtables</function>. Tuto funkci v¹ak nedoporuèujeme
pou¾ívat, nebo» nemusí být ji¾ v dal¹ích verzích PHP podporována.
+ </para>
+ <para>
+ <note>
+ <simpara>
+ Tato funkce byla zavr¾ena, dále ji nepou¾ívejte. Pou¾ívejte místo ní pøíkaz SHOW TABLES FROM DATABASE.
+ </simpara>
+ </note>
</para>
<example>
<title>mysql_list_tables Pøíklad</title>

Search Discussions

Related Discussions

Discussion Navigation
viewthread | post
Discussion Overview
groupphp-doc-cs @
categoriesphp
postedApr 17, '03 at 4:27p
activeApr 17, '03 at 4:27p
posts1
users1
websitephp.net

1 user in discussion

Pavel Novak: 1 post

People

Translate

site design / logo © 2018 Grokbase